PENDIDIKAN MORAL

Thursday, 29 September 2011

Pembangunan blog

Pembangunanblog individu ( 20%)
 Pelajar dikehendaki membina blog P&P bagi satu topik pengajaran yangdipilih berdasarkan sukatan mata pelajaran dari KPM. Pelajar diwajibkanmenggunakan platform Blogger. Pelajar dikehendaki memasukkan pautan blog kedalam forum ini. Pastikan nama, nombor matrik dan topik masing-masingdiletakkan di muka hadapan blog. Markah bonus akan diberikan dengan mengintegrasikanaplikasi lain ke dalam blog mereka seperti YouTube, FaceBook, Scribd, Prenzidan sebagai.

No comments:

Post a Comment