PENDIDIKAN MORAL

Thursday, 29 September 2011

Matlamat Pendidikan Moral

Pendidikan Moral ialah mata pelajaran yang mendidik murid supaya menjadi insan bermoral atau berakhlak mulia dengan menekankan aspek perkembangan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Pendidikan Moral merupakan pelajaran Teras untuk murid bukan Islam di peringkat sekolah rendah( Tahun 1-6 ) dan menengah ( Tingkatan 1-5 ). Kurikulum Standard Pendidikan Moral bermatlamat membentuk insan berakhlak mulia, berintegeriti dan boleh menyumbang kea rah keharmonian dan kestabilan Negara serta masyarakat global.

Pembangunan blog

Pembangunanblog individu ( 20%)
 Pelajar dikehendaki membina blog P&P bagi satu topik pengajaran yangdipilih berdasarkan sukatan mata pelajaran dari KPM. Pelajar diwajibkanmenggunakan platform Blogger. Pelajar dikehendaki memasukkan pautan blog kedalam forum ini. Pastikan nama, nombor matrik dan topik masing-masingdiletakkan di muka hadapan blog. Markah bonus akan diberikan dengan mengintegrasikanaplikasi lain ke dalam blog mereka seperti YouTube, FaceBook, Scribd, Prenzidan sebagai.